Privacyverklaring Mirella van Staveren                                                          

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Mirella van Staveren geleverde diensten.

Mirella van Staveren, gevestigd aan de Lange Havendijk 2B te Culemborg, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mirella van Staveren verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij hebt verstrekt. Gegevens die Mirella van Staveren van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Mirella van Staveren in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voornaam en achternaam
  • Plaatsnaam
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mail adres
  • Bankgegevens ( als je een workshop betaald)*

*Ik gebruik voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken sturen ik jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit mijn beveiligde betaalomgeving naar onze Payment Service Provider Mollie. Mollie voert voor mij jouw betaling uit. Ik wijs je erop dat Mollie voor het gebruik van jouw informatie haar eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteerd.

Verwerkt Mirella van Staveren ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Mirella van Staveren verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

AFFILIATES EN SAMENWERKINGSPARTNERS

Op de website plaats ik links naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. We hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacywetgeving. Je kunt de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met van Mirella van Staveren, dan wil ik je goed van dienst zijn. Ik gebruik jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren. (misschien in toekomst, nu niet van toepassing)
  • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Mirella van Staveren. Bijvoorbeeld om je via mijn nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Mirella van Staveren. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

 Ik kan je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

 Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Mirella van Staveren gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Mirella van Staveren zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Mirella van Staveren zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Mirella van Staveren verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Mirella van Staveren gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar mirella@mirellavanstaveren.nl

Beveiliging

Mirella van Staveren hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Mirella van Staveren heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Mirella van Staveren toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Mirella van Staveren gebruik maakt van de diensten van derden, zal Mirella van Staveren in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact met mij op.

Je privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal Mirella van Staveren je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via mirella@mirellavanstaveren.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt je contact met mij opnemen, via mirella@mirellavanstaveren.nl .

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 30 Juli 2018

zie hier voor GEBRUIKERSVOORWAARDEN, COOKIE BELEID EN DISCLAIMER